Servicii importante oferite de Camera de Comert si Industrie Neamt

Printre diversele servicii oferite de Camera de Comerț și Industrie Neamt, două dintre ele, foarte importante dar puțin cunoscute mediului de afaceri, sunt serviciul de înscriere în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și Arbitrajul Comercial.

Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare – AEGRM reprezintă o bază de date computerizată, la nivel național, care asigură înscrierea și accesul la informațiile înscrise cu privire la avizele de garanție.

            De asemenea, este un sistem de evidență a priorității ipotecilor mobiliare și de publicitate, structurată pe persoane și bunuri în care se înregistrează operațiunile privind ipotecile mobiliare, a operațiunilor asimilate acestora, precum și publicitatea operațiunilor juridice prevăzute de lege, cum ar fi :

 1. Contracte de garanţie, locaţiune, consignaţie, vânzare-cumpărare, obligaţii agricole;

 2. Sechestre asigurătorii;

 3. Înscrieri în legătură cu o operaţiuni privind finanţele publice;

 4. Înscrieri în legătură cu diferite tipuri de bunuri:

 • Autovehicule;

 • Utilaje agricole, altele decât autovehicule;

 • Creanţe;

 • Conturi bancare;

 • Acţiuni/părţi sociale/valori mobiliare/alte instrumente financiare;

 • Poliţe de asigurare;

 • Universalităţi (stocuri, fond de comerţ sau alte asemenea universalităţi);

 • Echipamente/instalaţii/alte bunuri destinate să servească exploatării unei întreprinderi;

 • Păduri care urmează a fi tăiate;

 • Minerale care urmează a fi extrase;

 • Recolte în general dar şi recolte ce urmează a fi culese;

 • Efective de animale etc.

            În acest sens, Camera de Comerț și Industrie Neamț este autorizată de Ministerul Justiției să facă înscrieri în AEGRM și oferă :

 • înscrierea in AEGRM Arhiva Electronica de Garanții Reale Mobiliare a avizelor de garanție;

 • verificarea in AEGRM Arhiva Electronica de Garanții Reale Mobiliare a oricăror informații cu privire la garanții reale mobiliare;

 • extrase certificate din AEGRM;

 • consultanță juridică pentru toate tipurile de înscrieri prevăzute de art. 5 alin. (1) din Regulamentul de organizare si funcționare a Arhivei Electronice;

Arbitrajul comercial reprezintă o formă de jurisdicție alternativă la jurisdicția instanțelor judecătorești, mult mai eficientă. Mediul economic și modelele de afaceri care au evoluat continuu sub impactul digitalizării au influențat relațiile comerciale si nevoia de a soluționa rapid litigiile dintre ele.

Pentru ca litigiile să fie să poată fi soluționate pe calea Arbitrajului Comercial, în contractele comerciale, trebuie introdusă o clauză compromisorie. Clauza compromisorie poate lua si forma unei convenții, iar avantajul este că aceasta poate fi separată și ulterioară încheierii contractelor .

            Camera de Comerţşi Industrie Neamt, în temeiul atribuţiilor conferite ei prin lege, organizează, la cerere, arbitrajul comercial pentru soluţionarea de litigii comerciale interne şiinternaţionale, prin Curtea de Arbitraj, constituită în cadrul Camerei.

            Curtea de Arbitraj Comercial și Civil de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Neamț este o instituție permanentă de arbitraj, neguvernamentală, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuțiilor ce îi revin și organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 335/2007.

            Tribunalul arbitral judecă litigiile pe baza unei proceduri mult simplificate, ceea ce permite ca litigiul să fie rezolvat cu rapiditate şi, evident, cu cheltuieli de arbitrare reduse faţă de taxele de timbru achitate la instanţelejudecătoreşti.

            Curtea de arbitraj soluționează litigii comerciale în toate sectoarele economice: de la infrastructură, construcții, finanțare de proiecte, contracte comerciale, distribuție sau leasing de echipamente, pana la servicii bancare și piețe de capital, asigurări, achiziții publice,  energie, petrol și gaze naturale.

            Arbitrajul comercial prezintă avantaje de necontestat, printre care :

– litigiul este judecat de arbitri specializați, imparțiali si independenți, aleși de părți,  având în vedere elemente cum ar fi pregătirea profesională, probitatea morală a acestora, specializarea într-un anumit domeniu comercial;

– sentințele sunt definitive si obligatorii pentru părți, astfel încât partea interesată poate cere învestirea ei cu formulă executorie în scopul executării silite, singura cale de atac admisă fiind acțiunea în anulare;

– atât ședințele de judecată, cât și hotărârile sunt confidențiale, nicio persoană străină neputând avea acces la dosar fără acordul scris al părților;

– arbitrajul pune la îndemâna părților și o procedură de conciliere instrument prin care se pot armoniza interesele părţilor şi evită litigiile comerciale, cu toate inconvenientele lor;

– termenul de soluționare este de maxim 6 luni; 

Permanent dedicată sprijinirii întreprinzătorilor din județul Neamț, Camera de Comerț și Industrie pune la dispoziția acestora instrumente necesare în activitatea comercială curentă și vine să explice beneficiile acestor servicii care să le facă mai ușor de accesat și interesante.

V.N.

Comentarii Facebook

Lasă un răspuns