Cauți job? Mai ai 2 zile să te înscrii la concursul pentru administrator public al CJ Neamț!


Dacă ești în căutarea unui job bine plătit în administrația publică, poți da acum lovitura: peste 2000 de euro (echivalent în lei) este leafa celui care va câștiga funcția de administrator public, job scos la concurs de Consiliul Județean Neamț și pentru care data limită de depunere a dosarelor de participare este 7.01 (maxim până la ora 16.30).

Este cel puțin ciudat că postul a fost scos la concurs în condițiile în care noul Cod Administrativ permite acum angajarea directă (la fel ca și pentru funcțiile din Cabinetul Președintelui CJ).
Evident că scepticii nu vor crede că e vorba doar de o manevră de imagine în condițiile în care multe dintre concursurile pentru diverse funcții (de la director de spital la director adjunct la Complexul Muzeal Neamț) nu au fost percepute de către opinia publică decât ca niște… concursuri de împrejurări favorabile unor preferați.

De când este președinte al CJ Neamț, Arsene a avut până acum ca administratori publici (în ordine) pe Vlad Angheluță, Oana Bulai și Cătălin Chiței. Despre Angheluță și Chiței se spune că nu ar mai vrea să lucreze în viața lor cu Arsene.

Mai jos, condițiile pentru înscrierea la noul concurs și datele acestuia:

 

Administrator public
Consiliul Județean Neamț

Consiliul Județean Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere, vacante, de administrator public.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare economice, administrative, tehnice sau juridice, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de minimum 5 ani;
 • studii de masterat în domeniul management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de administrator public;
 • abilități, calități și aptitudini: capacitatea managerială, capacitatea de analiză și sinteză; capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora; exercitarea controlului decizional; comportament în situații de criză; abilități de comunicare;
 • cerințe specifice:
  • implementarea de principii și tehnici moderne privind bugetarea și managementul financiar în sectorul public, managementul proiectelor, în special cele cu finanțare din fonduri europene, managementul resurselor umane, comunicarea și transferul de cunoștințe, managementul operațional, supervizarea și controlul calității, disponibilitate pentru deplasări, disponibilitate pentru program flexibil.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 ianuarie 2021, ora 16.30 – data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 18 ianuarie 2021, ora 11.00 – proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Neamţ din Piatra Neamț, telefon 0233/212.890, interior 210.

V.N.

Comentarii Facebook

Lasă un răspuns