BNR: Balanţa de plăţi şi datoria externă – iunie 2022

 

În perioada ianuarie – iunie 2022p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 12 298 milioane euro, comparativ cu 7 203 milioane euro în perioada ianuarie – iunie 2021. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 4 189 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 487 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 1 349 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 44 milioane euro.

 

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
  Ianuarie – iunie 2021 Ianuarie – iunie 2022p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 53 350 60 553 -7 203 64 273 76 571 -12 298
A. Bunuri şi servicii 46 575 52 570 -5 995 57 412 67 109 -9 697
a. Bunuri 34 067 44 328 -10 261 41 762 56 212 -14 450
      b. Servicii 12 508 8 242 4 266 15 650 10 897 4 753
–  servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 1 180 82 1 098 1 417 84 1 333
– transport 3 566 1 567 1 999 4 256 1 967 2 289
–  turism – călătorii 891 1 722 -831 1 790 3 180 -1 390
–  servicii de telecomunicații,      informatice și informaționale 3 184 1 345 1 839 3 941 1 567 2 374
– alte servicii 3 687 3 526 161 4 246 4 099 147
B. Venituri primare 4 019 5 596 -1 577 4 011 6 937 -2 926
C. Venituri secundare 2 756 2 387 369 2 850 2 525 325
p) date provizorii

 

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 4 379 milioane euro (comparativ cu          3 605 milioane euro în perioada ianuarie – iunie 2021), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 3 115 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 1 264 milioane euro.

În perioada ianuarie – iunie 2022, datoria externă totală a crescut cu 2 645 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 93 691 milioane euro la 30 iunie 2022 (68,3 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 3,6 la sută față de 31 decembrie 2021;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 iunie 2022 nivelul de 43 571 milioane euro (31,7 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 16,3 la sută față de 31 decembrie 2021.
Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
  Datoria externă Serviciul datoriei externe, ian. – iun. 2022p
Sold la 31.12.2021 Sold la 30.06.2022p
1. Administrația publică 58 802     55 043 4 231
  Numerar și depozite 283 607 1 017
  Titluri de natura datoriei* 47 192 40 922 2 887
   Împrumuturi 11 273 13 488 286
   Credite comerciale și avansuri 50 22 41
   Alte pasive 4 4 0
2. Banca Centrală 3 366 3 469                               3
 Numerar și depozite 1 1 0
      Titluri de natura datoriei 0 0 0
  Împrumuturi 0 0 0
  Alocări de DST 3 365 3 468 3
  Alte pasive 0 0 0
 3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală 7 798 8 949 3 758
  Numerar și depozite 7 187 8 183 3 524
  Titluri de natura datoriei 591 692 172
   Împrumuturi 0 0 0
  Alte pasive 20 74 62
4. Alte sectoare 25 708 26 841 11 028
  Numerar și depozite 0 0 0
  Titluri de natura datoriei 1 220 1 082 616
   Împrumuturi 13 398 13 193 5 555
   Credite comerciale și avansuri 10 919 12 387 4 723
   Alte pasive 171 179 134
I. Datoria externă  (1+2+3+4)** 95 674 94 302 19 020
II. Investiția directă: credite intra-grup 38 943 42 960 31 026
Total datoria externă  (I+II)

din care:

134 617 137 262 50 046
    Termen scurt 37 451 43 571 41 159
    Termen lung 97 166 93 691 8 887
p) date provizorii

*Evoluția stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administrația publică a fost determinată de emisiuni noi în valoare de 6,4 miliarde euro, de răscumpărări de 1,9 miliarde euro, de influența negativă de aproximativ 10,9 miliarde euro, rezultată din scăderea prețurilor acestor instrumente și de alte operațiuni pe piața secundară.

**excluzând instrumentele de datorie de natura investiției directe

 

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 15,5 la sută în perioada ianuarie – iunie 2022, comparativ cu 16,4 la sută în anul 2021. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 iunie 2022 a fost de 4,3 luni, în comparație cu 4,9 luni la 31 decembrie 2021.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 iunie 2022 a fost de 76,4 la sută, comparativ cu 81,9 la sută la 31 decembrie 2021.

V.N.