Anunț oficial de convocare a ședinței extraordinare a CL Piatra Neamț

ROMÂNIA / JUDEŢUL NEAMŢ / PRIMARUL
MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ
DISPOZIŢIE
Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ în şedinţă extraordinară 

          În conformitate cu prevederile art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”;

În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. 2 lit.a), art. 134 alin. 4), alin. 5 lit.a²), art. 135 alin. 1, alin. 3 și alin.4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUN:

Art.1 – Se convoacă în ședinţă extraordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, pentru data de 19.02.2021 – ora 13:00, desfășurată în sala de festivități a Colegiului Național Petru Rareș, din str. Ştefan cel Mare nr. 4 – 8.

Art.2 – Proiectele de hotărâre sunt cuprinse în proiectul ordinii de zi, anexă la prezenta.

Art.3 – Consilierii locali pot formula și depune amendamente la proiectele de hotărâre până la data ședinței Consiliului Local.

Art.4 – Materialele înscrise pe ordinea de zi vor fi transmise în format electronic pe adresa de e-mail pusă la dispoziția consilierilor locali.

Art.5 – Secretarul General al Municipiului Piatra Neamţ va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prezentei.

PRIMAR,

Andrei CARABELEA 

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretarul General al  Municipiului,

                                                                                             OANA SÂRBU 

 

Nr.  235

Din _19.02.2021_

                                                                                                           

 

 

Anexă la Dispoziția Primarului nr. 235 din 19.02.2021

 

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a

Consiliului Local din data de 19.02.2021

 

 

  1. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

           1.HOTĂRÂREprivind alocarea sumei de 30.000 lei Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, pentru organizarea centrelor de vaccinareîmpotriva COVID-19 și completarea HCL nr.21/28.01.2021;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

2.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului ”Dezvoltarea unei facilități recreaționale și de vizitare în Parcul Pădure Cozla Piatra Neamț, pentru încurajarea unei vieți active”;

– iniţiator –– Primar Andrei Carabelea

          3.HOTĂRÂREprivind alegerea unui viceprimar;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

 

 

Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului

 

 

Secretarul General al Municipiului,

Oana SÂRBU

 

Lasă un răspuns