ANUNȚ / DISPOZIŢIE Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ în şedinţă ordinară 

ROMÂNIA / JUDEŢUL NEAMŢ / PRIMARUL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ

DISPOZIŢIE

Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ în şedinţă ordinară 

          În conformitate cu prevederile art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”;

            În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. 1, art. 134 alin. 1 lit. a), alin. 5 lit.a²), art. 135 alin. 1, alin. 3 și alin.4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUN:

Art.1 – Se convoacă în ședinţă ordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, pentru data de 28.06.2021 – ora 14:00, desfășurată on-line, prin intermediul aplicației ZOOM, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Piatra Neamţ, din str. Ştefan cel Mare nr. 6 – 8.

Art.2 – Proiectele de hotărâre sunt cuprinse în proiectul ordinii de zi, anexă la prezenta.

Art.3 – Consilierii locali pot formula și depune amendamente la proiectele de hotărâre până la data ședinței Consiliului Local.

Art.4 – Materialele înscrise pe ordinea de zi vor fi transmise în format electronic pe adresa de e-mail a consilierilor locali.

Art.5 – Secretarul General al Municipiului Piatra Neamţ va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prezentei.

PRIMAR,

Andrei CARABELEA 

                                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                  Secretarul General al  Municipiului,

                                                             Dragoș ȘTEFAN

                                                      

Nr.  _    1142_____                          Din __22.06.2021_ 

Anexă la Dispoziția Primarului nr.1142  din 22.06.2021 

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 28.06.2021

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE:

  1.HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe anul 2021;

 • Inițiator –Primar Andrei Carabelea

            2.HOTĂRÂRE privind încheierea unui Acord cadru de parteneriat cu SMS FLUX SRL, în vederea implementării la nivelul administrației publice locale a platformei CityBpm;

 • Inițiator –Primar Andrei Carabelea

  3.HOTĂRÂRE privind organizarea concursului de idei “Imersiune” în peisajul Cozla  – Transformarea Grădinii Zoologice din Piatra Neamț în Grădină publică emblematică;

 • Inițiator –Primar Andrei Carabelea

            4.HOTĂRÂRE privind organizarea festivalului de filme de scurt metraj Filmul de Piatra ediția #13;

 – Inițiator –Primar Andrei Carabelea

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuințe ANL;

 • Inițiator –Primar Andrei Carabelea

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a copilului în unitățile de educație timpurie antepreșcolară în anul 2021-2022;

 • Inițiator –Primar Andrei Carabelea

7.HOTĂRÂRE privind organizarea serviciilor acordate în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, în ciclul septembrie 2021-iulie 2022;

 • Inițiator –Primar Andrei Carabelea

8.HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiții în patrimoniul municipiului Piatra Neamț, domeniul public;

                        –          Inițiator –Primar Andrei Carabelea

9.HOTĂRÂRE privind prelungirea contractului de prestări servicii nr.29395 din 10.07.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Locativserv SRL;

 • Inițiator –Primar Andrei Carabelea

10.HOTĂRÂRE privind încheierea unui act  adițional la Acordul General de Cooperare, nr.11663 /06.05.2021, încheiat între Municipiul Piatra Neamț și Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București;

 • Inițiator –Primar Andrei Carabelea

11.HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special pentru modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Neamț”;

–       Inițiator –Primar Andrei Carabelea        

 1. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului

Secretarul General al Municipiului,

Dragoș ȘTEFAN

Lasă un răspuns