Anunț. Convocare în ședință extraordinară a Consiliului Local Piatra Neamț

ROMÂNIA / JUDEŢUL NEAMŢ / PRIMARUL
MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ
DISPOZIŢIE

Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ în şedinţă extraordinară 

 

          În conformitate cu prevederile art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”;

            În temeiul dispoziţiilor art.133 alin.2 lit.a), art.134 alin.1 lit. a), alin.4, alin.5,  art. 135 alin. 1, alin. 3 și alin. 4 din OUG nr. 57/2019  privind Codul administrativ; 

DISPUN:

Art.1 – Se convoacă în ședinţă extraordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, pentru data de 16.11.2020 – ora 16:00, desfășurată în sala de festivități a Colegiului Național Petru Rareș, din str. Ştefan cel Mare, nr. 4 – 8.

Art.2 – Proiectele de hotărâre sunt cuprinse în proiectul ordinii de zi, anexă la prezenta.

Art.3 – Consilierii locali pot formula și depune amendamente la proiectele de hotărâre până la data ședinței de Consiliu Local.

Art.4 – Materialele înscrise pe ordinea de zi vor fi transmise în format electronic pe adresa de e-mail pusă la dispoziția consilierilor locali.

Art.5 – Secretarul General al Municipiului Piatra Neamţ va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prezentei.

PRIMAR,
ANDREI CARABELEA 

                                          CONTRASEMNEAZĂ,
                            Secretarul General al  Municipiului,
                                               OANA SÂRBU 

Nr.   1931

Din  15.11.2020

SAPJ/DS.II/AA/NP/4 ex/15.11.2020

 

 

 

Anexă la Dispoziția Primarului nr.1931 din 15.11.2020

 

 

 

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a

Consiliului Local din data de 16.11.2020

  1. PROIECT DE HOTĂRÂRE:

  1. HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgență familiilor victimelor incendiului din data de 14.11.2020;

– iniţiator – Primar – Andrei Carabelea

  1. HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare” al municipiului Piatra Neamț medicului Cătălin Denciu

– iniţiator – Primar – Andrei Carabelea

  1. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului

Secretarul General al Municipiului,

Oana SÂRBU

Lasă un răspuns